Laatste nieuws

Uitnodiging on-line ALV (update)

Onderstaande uitnodiging is op 10 mei aan alle stemgerechtigde leden van SC Helmondia verstuurd. Niet ontvangen en wel lid? Laat ons dan alsnog je correcte mailadres weten via het contactformulier op deze website.

Helmond, 10 mei 2020

Betreft: Hernieuwde uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV)

Beste leden,

Voor de op 11 mei 2020 uitgeschreven ALV hebben zich (veel) minder dan de statutair minimaal benodigde drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aangemeld. De ALV kon daarom geen doorgang vinden.

Zoals in de oorspronkelijke uitnodiging aangekondigd wordt de ALV nu alsnog rechtsgeldig gehouden op maandag 25 mei 2020. Bij deze tweede geplande ALV (met ongewijzigde agenda) is de verplichting met betrekking tot de aanwezigheid van een minimumaantal stemgerechtigde leden niet meer van toepassing.

Het bestuur van SC Helmondia nodigt daarom ieder lid van 18 jaar en ouder opnieuw uit voor een buitengewone ALV op maandag 25 mei 2020 om 20:00 uur. Op deze ALV zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. Opening
 2. Stemming aangaande de voorgenomen ontbinding van de vereniging SC Helmondia
 3. Stemming aangaande de voorgenomen fusie per 1 juli 2020 tussen de te ontbinden verenigingen RKSV Mulo en SC Helmondia tot nieuw op te richten vereniging SV de Braak.
 4. Stemming aangaande het verlenen van toestemming aan het bestuur van SC Helmondia c.q. het bestuur van SV De Braak om aftand te doen van de opstalrechten met de Gemeente Helmond.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

De fusiestukken die bij de besluitvorming onder 2 en 3 door de ALV zijn vereist (zowel de nieuwe statuten voor de nieuw op te richten vereniging SV De Braak als het fusievoorstel), zijn op 5 april 2020 naar alle leden van zowel RKSV Mulo als van SC Helmondia toegestuurd, en liggen vanaf die dag bij de secretarissen van beide verenigingen ter inzage.

Vanwege de corona gerelateerde maatregelen hebben we de benodigde ALV tot nu toe niet kunnen uitschrijven. Sinds eind april 2020 is er een ” Noodwet digitale besluitvorming” van kracht die dit mogelijk maakt ondanks dat de huidige statuten daar niet in voorzien. Besturen van SC Helmondia en RKSV Mulo wensen hiervan gebruik te maken om de geplande fusie doorgang te kunnen laten vinden. Alle leden worden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze vragen kunnen worden gestuurd naar stuurgroep@svdebraak.nl. De genoemde noodwet bepaalt dat mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan deze ALV, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.

Indien u aan deze digitale buitengewone ALV wilt deelnemen verzoeken wij u om dit uiterlijk woensdag 20 mei middels onderstaande link aan het bestuur kenbaar te maken. Nadat u heeft aangegeven deel te willen nemen, ontvangt u een login voor de digitale ALV en een digitaal stemformulier dat uiterlijk tijdens de vergadering moet worden ingestuurd.

Link: Digitaal aanwezigheidsformulier ALV 25 mei

Met sportieve groet,
Bestuur SC Helmondia

Jeugdtrainingen hervat op 4 mei

Beste spelers, trainers, coaches en ouders,

Zoals afgelopen week aangekondigd gaan we aanstaande maandag 4 mei de trainingen hervatten voor onze jeugd. In samenwerking met de gemeente Helmond en de KNVB hebben we een protocol opgesteld. Dit protocol is als bijlage toegevoegd en inmiddels goedgekeurd door de gemeente Helmond.

De trainers, leiders en ouders zijn via de app op de hoogte gebracht door onze jeugdafdeling. Wij gaan er vanuit dat iedereen het protocol goed doorleest en zicht houdt aan de daarin gemaakte regels.

Belangrijk om te vermelden is dat elke trainingsavond namens de organisatie een corona coördinator aanwezig is op het sportpark. Deze is herkenbaar door het dragen van een geel hesje.

Met sportieve groet,
Jeugdafdeling SV De Braak.

Coronaprotocol SV de Braak

Oproep registratie juist mailadres

Gezien de situatie is het mogelijk dat SC Helmondia en Mulo gebruik moeten gaan maken van een noodwet die momenteel in de maak is en die onder voorwaarden toestaat dat verenigingen een digitale vorm van ALV mogen houden ondanks dat de statuten van de verenigingen daar niets over zeggen. Dit om de formele toestemming van de leden te verkrijgen voor de geplande fusie.

Het is daarom erg belangrijk dat wij alle leden via email kunnen bereiken. In ons ledenbestand hebben we nog slechts een 17-tal leden zonder geregistreerd mailadres.

Lid van SC Helmondia en deze maand geen nieuwsbrieven ontvangen? Laat dat dan aub weten via het contactformulier.

Bestuur SC Helmondia

In memoriam: Fred Boogaarts

Vanmorgen bereikte ons het droeve bericht dat gisteren (7 april) oud bestuurslid en voorzitter Fred Boogaarts op 85 jarige leeftijd is overleden. 

Fred was een bekend gezicht binnen en buiten Helmondia. In zijn eerste zittingsperiode was hij voorzitter van onze club tussen 1993 en 1998. Toen het later nodig was trad Fred in februari 2016 opnieuw toe tot het bestuur van SC Helmondia.

Luitenant Kolonel buiten dienst der Koninklijke Luchtmacht Fred Boogaarts.

Ook deze keer weer als voorzitter. Bijna drie jaar later (eind 2018) trad Fred af, waarna hij tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 werd benoemd tot “Lid van verdienste” wegens zijn bijzondere verdiensten en betekenis voor onze vereniging.

Wij wensen Rieky en kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Vanwege de huidige omstandigheden is Fred’s familie genoodzaakt de crematieplechtigheid tot een intieme kring te beperken.

Nieuwsbief Helmondia, Mulo en SV De Braak i.o.

Zoals jullie weten heeft het Corona virus het voetbal ook niet ongeroerd gelaten en zijn we in eerste instantie geconfronteerd met een tijdelijke sluiting van het sportpark en een opschorting van de verschillende competities. Sinds afgelopen dinsdag weten we dat er dit seizoen zeker helemaal niet meer in competitieverband gevoetbald gaat worden en dat ons sportpark gesloten blijft tot minstens 29 april. Dit heeft grote gevolgen voor ons allemaal en zeker ook voor onze club. Vandaar deze nieuwsbrief waarin wij op veel vragen hierover antwoord proberen te geven.

Het zal duidelijk zijn dat we iedereen heel hard nodig hebben om onze verenigingen en de nieuwe fusieclub door deze tijd heen te slepen, zowel organisatorisch als financieel. Alleen als we allemaal de schouders eronder blijven zetten komen we deze moeilijke tijd door en kunnen we allemaal blijven voetballen.

 • Wat betekent dit voor mijn contributie? De nieuwe vereniging zal na deze zware periode bij de opstart in het nieuwe seizoen 2020-2021 natuurlijk voldoende financiële middelen moeten hebben en daarom zullen we in eerste instantie de contributie ook gewoon innen.
  Voor de 2e helft van het seizoen zal het bestuur van de nieuwe vereniging SV de Braak onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een korting op het tweede deel van de contributie ter compensatie van het niet af kunnen maken van seizoen 2019-2020. Deze eventuele korting zal alleen gegeven worden aan leden die voor het seizoen 2019-2020 alles netjes betaald hebben.
  Bij opzegging van het lidmaatschap blijf je het gehele bedrag voor seizoen 2019-2020 verschuldigd. Overschrijvingen en nieuwe inschrijvingen worden alleen toegestaan als dit gehele bedrag voldaan is. Nieuwe inschrijvingen komen in eerste instantie op een wachtlijst en zullen als laatste worden ingedeeld.
 • Wat betekent dit voor de fusie van SV de Braak? Voor wat betreft de fusie krijgt u een afzonderlijke mail vanuit de stuurgroep in de vorm van de 3e nieuwsbrief van deze fusiecommissie.
 • Wat betekent dit voor het feestweekend en de reünie van Mulo en het eindfeest van Helmondia? De datums voor het feestweekend, de reünie en het eindfeest vallen na 1 juni en blijven voorlopig staan. Indien er een verlenging van de Corona maatregelen zal plaatsvinden en halen we daardoor we deze datum definitief niet dan zullen we deze activiteiten later dit jaar dit alsnog in gaan plannen om zo op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van onze verenigingen Mulo en Helmondia.
 • Gaat de gezamenlijk vrijwilligersavond door? Nee, deze wordt verplaatst naar de aanvang van het nieuwe seizoen waarbij we dan de eerste echte vrijwilligersavond van SV de Braak hebben als start van een mooie nieuwe club waarbij we deze vrijwilligers ook weer hard nodig zullen hebben.
 • Gaan we dit seizoen dan helemaal niet meer voetballen of trainen? Het is de bedoeling dat zodra als we weer op de velden mogen dan we dan direct voetbalactiviteiten gaan plannen in de vorm van een soort “Summer Football”. Hoe de invulling precies gaat worden gaan we de komende weken uitwerken. Je moet hierbij denken aan onderlinge wedstrijden, clinics, toernooitjes en vriendschappelijke wedstrijden tegen andere clubs uit Helmond/de regio.
 • Komen er nog wel selectiewedstrijden? In principe komen er geen selectiewedstrijden. De jeugdcoördinatoren gaan in onderling overleg de teams indelingen maken voor het komende seizoen. De selectietrainers worden daar zeker bij betrokken. Het zal daarbij niet mogelijk zijn om met alle trainers en leiders afzonderlijke aan tafel te gaan. Het uitgangspunt is om iedereen komend seizoen weer te laten voetballen op een voor ieder gewenst niveau.
 • Wanneer weet ik in welk elftal ik volgend jaar zit? De planning hiervoor is uiterlijk 15 juli, maar als dit eerder kan gaan we dit ook eerder doen.
 • Wat betekent dit voor sponsoren? Wij hebben onze sponsoren hard nodig maar beseffen ook dat zij momenteel in een moeilijke periode zitten. We gaan daarom met onze sponsoren afzonderlijk in gesprek om te bekijken hoe we met hun sponsorbijdrages om moeten gaan in deze crisistijd. De ene branche wordt harder geraakt als de andere dus daar zullen we zeer zorgvuldig mee om moeten gaan.
 • Moet ik mijn kleding nu al inleveren? Omdat we niet meer voetballen in de competitie maar het streven er is om toch nog voetbalactiviteiten te hebben als we weer op de velden mogen willen we vragen om alles voorlopig nog bij het team te houden en als de tenues zijn uitgegeven aan de spelers te vragen om er zuinig mee om te gaan en ze zeker niet te gebruiken voor privé doeleinden. We hebben deze tenues natuurlijk bij de nieuwe SV de Braak ook weer hard nodig.
 • Gaat Mulo wel alles gewoon verhuizen naar de huidige Helmondia accommodatie? Ook als de accommodatie einde seizoen 2019-2020 nog niet direct tegen de grond gaat gaan we volledig over naar de huidige Helmondia accommodatie die dan voor de komende jaren de tijdelijke SV De Braak accommodatie wordt totdat onze eigen nieuwe ruimte in de nieuwe MFSA de Braak gerealiseerd is
 • Hoe verloopt de planning richting het nieuwe seizoen? Plannen is heel moeilijk in deze crisistijd dus een vaste planning gaat er voorlopig niet komen. Op het moment dat de zaken in ons land weer normaal zijn kan er pas weer duidelijk gepland worden. Wij zullen de planning tijdig met iedereen communiceren.
 • Wanneer mag de kantine weer open? Zodra het sportpark weer geopend mag worden gaan ook de kantines weer open mits dit geoorloofd is door de Coronamaatregelen voor de Horeca op dat moment.
 • Blijven Mulo consumptiebonnen geldig? De reeds gekochte Mulo consumptiebonnen blijven tot eind 2020 geldig op de donderdagavond, ook in de tijdelijke SV De Braak kantine. Er zullen bij eventuele heropening van de Mulo kantine geen nieuwe bonnen meer verkocht worden. Bij Helmondia zijn voor zover bekend geen consumptiebonnen meer in omloop.
 • Gaat de Helmondse voetbalschool wel door? De Helmondse voetbalschool zal haar activiteiten ook weer mogen hervatten als we weer op de velden mogen. Of dit daadwerkelijk op dat moment ook gebeurt beslist natuurlijk bij de Helmondse voetbalschool zelf.

De huidige maatregelen van het kabinet zijn tot en met 28 april. Wij zullen na deze datum met een vervolg komen op deze nieuwsbrief.

Je ziet dat er heel veel op ons af is gekomen en nog gaat komen. Geef onze de ruimte om deze tijd door te komen. Wij hebben jullie allemaal komend seizoen ook weer hard nodig om ook van onze nieuwe fusieclub een succes te maken.

Blijf allemaal gezond en houd je aan de Coronaregels

Besturen en commissies Helmondia / Mulo / SV De Braak i.o.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful