Fusievoorstel Annex A

CONCEPT

 

60168/JP
(OPRICHTING EN) STATUTEN VAN EEN VERENIGING

 

Heden, ………………………………… tweeduizend twintig, verschenen te Eindhoven voor mij, mr PIET HENRI SCHÄFER, notaris gevestigd te Eindhoven:

 1. ……………….;
 2. ..……………..;

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging De Braak, hierna te noemen: “de vereniging”.
 2. Zij is gevestigd in de gemeente Helmond;
 3. De kleuren van de vereniging zijn: wit en donkerblauw met rode accenten;
 4. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid;
 5. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van sport en spel in al zijn algemeenheid en de voetbalsport in het bijzonder, met uitzondering van de beroepssport.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van:
  1. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
  2. deel te nemen aan de door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond -hierna te noemen: KNVB- georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
  3. wedstrijden te doen houden;
  4. evenementen op het gebied van de sport te organiseren;
  5. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;
 3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd;
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni;
 3. De vereniging is opgericht op een juli tweeduizend twintig (01-07-2020).

Lidmaatschap

Artikel 4

 1.  
  1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten;
  2. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging.
 2. Ondersteunende leden kunnen zijn zowel natuurlijke- als rechtspersonen.
 3. In geval van niet-toelating door het bestuur kan, gehoord hebbende de argumenten, door de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden besloten tot toelating van de betrokkene.
 4.  
  1. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie – welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
  2. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.
  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 5. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot lid van Verdienste of tot Erelid benoemen.
 6. Leden in functie kunnen slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur een functie aanvaarden bij een andere vereniging in dezelfde tak van sport.
 7. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die bij de aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en op hun verzoek als jeugdlid tot de vereniging zijn toegelaten.
 8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

Rechten en Verplichtingen

Artikel 5

 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
  3. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
  4. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
  5. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd, na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.
 3. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
 4. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.
 5. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 6. De in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

Straffen

Artikel 6

 1. Overtredingen:
  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen· van de vereniging worden geschaad.
  2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de sport in het algemeen worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, in het geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. schorsing van een bepaalde tijdsduur;
  3. uitsluiting voor een of meer wedstrijden, zulks met een maximum van een jaar;
  4. royement;
  5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een bepaalde termijn uit te oefenen.

Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medegedeeld.

 1. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van vijf jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
 2. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging en/of van de KNVB handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid verbaal ingelicht en ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot royement zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Een genomen besluit tot royement is definitief en onomkeerbaar.

Geldmiddelen

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. contributie ondersteunende leden;
 3. ontvangsten uit wedstrijden;
 4. andere inkomsten.

Contributie

Artikel 8

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, behoudens diegenen die daarvoor door het bestuur zijn vrijgesteld. De contributie zal door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende – bijdrage betalen.
 2. Ereleden en Leden van Verdiensten kunnen in bijzondere gevallen door het bestuur vrijgesteld worden van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Kostenvergoedingen

Artikel 9

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Einde lidmaatschap.

Artikel 10

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door royement; als bedoeld in artikel 6 lid 4;
  5. door beëindiging van het lidmaatschap door de KNVB.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Donateurs

Artikel 11

 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur

Artikel 12

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en maximaal elf meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het aantal overige meerderjarige bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, behoudens een plaats die automatisch ingenomen wordt door de jeugdvoorzitter. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen.
 2. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, eventueel een vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter bepalend. Van deze beslissingen wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering tekst en uitleg gegeven.
 3. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijftien leden. Kandidaten die minimaal twee jaar lid moeten zijn van de vereniging, voorgesteld door de leden, moeten hiervan twee dagen voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris. De voorgedragen kandidaat moet zich schriftelijk akkoord verklaren met de kandidaatstelling en eventuele benoeming. Zijn geen kandidaten gesteld, dan wordt er geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.
  b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte – stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing, of zo snel mogelijk daarna stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 5. ledere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. leder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
 7. Er dient naar gestreefd te worden, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet gelijktijdig aftreden.
 8. De voorzitter en de secretaris kunnen nimmer tegelijk aftredend zijn.
 9. De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld.
 10. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 11. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe redenen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 12. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap;
  2. door bedanken als bestuurslid;
  3. door overlijden;
  4. door aanvaarding van functie bij een andere vereniging in dezelfde tak van sport;
  5. indien het lid handelingsonbekwaam is.
 13. Onder het bestuur fungeert een jeugdcommissie, die kan bestaan uit een zelf te bepalen aantal leden, waaronder minimaal een voorzitter en een secretaris/penningmeester. De benoeming van de leden van de jeugdcommissie behoeft vooraf de instemming van het bestuur. Verder kunnen er nog andere commissies opgericht worden, echter zij dienen te allen tijde eerst de goedkeuring en samenstelling voor te leggen aan het bestuur

Besluitvorming van het bestuur

Artikel 13

 1. Het nemen van een besluit vereist een meerderheid van stemmen van het aanwezige bestuur.
 2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de- juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. lndien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur heeft het recht alle bijeenkomsten binnen de vereniging bij te wonen
 5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Onverminderd is het gestelde in lid 6 van artikel 14 van toepassing.
 6. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot:
  1. Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of waarde van vijf en twintig duizend euro (€ 25.000,00) te boven gaande;
  2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen;
  3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  5. het aangaan van dadingen;
  6. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 8. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 9. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.
 10. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
  De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen van de KNVB bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen

Rekening en verantwoording

Artikel 15

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten – en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. a. Het bestuur brengt-behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Gewenst is dit te doen plaatsvinden in het derde kwartaal van het kalenderjaar. Bij gebreke daarvan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. a. De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden van de kascommissie treden jaarlijks af, en zijn aansluitend herkiesbaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en andere afdelingen casu quo commissies en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. De kascommissie bepaalt zelf hoe vaak er gecontroleerd wordt doch ten minste eenmaal per jaar vóór de algemene ledenvergadering. De kascommissie brengt na elke controle binnen een week schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
  d. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
 5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, zeven jaar lang te bewaren.

Bestuursvergaderingen

Artikel 16

Bestuursvergaderingen worden, naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden belegd.
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet ten minste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

Algemene ledenvergadering

Artikel 17

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden (gewenst derde kwartaal kalenderjaar) na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 3. Een algemene ledenvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet ten minste een/vijfde der stemgerechtigde leden de presentielijst heeft getekend. lndien minder dan een/vijfde der stemgerechtigde leden aanwezig is, kan de vergadering, uitsluitend op voorstel van het bestuur, besluiten over het al dan niet doorgaan daarvan, hetgeen bij aanneming van het voorstel inhoudt dat besluiten genomen kunnen worden. Doet het bestuur dit voorstel niet, of wordt het voorstel verworpen dan zal binnen vier weken een nieuwe vergadering moeten worden gehouden. Deze vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda onveranderd blijft en van het houden van de nieuwe vergadering tijdig aan de leden is kennis gegeven.
 4. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat onder meer:
  1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
  2. jaarverslag van de secretaris;
  3. jaarverslag van de penningmeester;
  4. verslag van de kascommissie;
  5. vaststelling van de begroting(en);
  6. vaststelling van de contributies;
  7. verkiezing bestuursleden;
  8. verkiezing leden van de kascommissie;
  9. mededelingen;
  10. ingekomen stukken;
  11. rondvraag.
 5. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of op voorstel van leden (zie lid 10 artikel – 17).
 6. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, -­ met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
 7. Voorstellen en interpellaties welke niet ten minste zes dagen voor de dag der vergadering ter kennis van de secretaris zijn gebracht, worden’ niet in behandeling genomen, tenzij het tegenvoorstellen zijn.
 8. Wordt op een algemene ledenvergadering een voorstel van orde ingediend, dan zal de voorzitter dit zonder nadere discussie, onmiddellijk in stemming brengen. Een voorstel van orde is een voorstel, dat betrekking heeft op de orde der te behandelen punten in de vergadering.
 9. In geval een lid gedurende de vergadering het ordelijk verloop stoort, kan de voorzitter dit lid, na voorafgaande waarschuwing, het recht ontzeggen de vergadering verder te blijven bijwonen.
 10. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste dertig stemgerechtigde leden, met opgave van de te behandelen punten, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 18

  1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
   Een geschorst lid heeft toegang tot de ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
  2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn voormelde leden. leder van hen heeft vijf stemmen uitgezonderd de jeugdleden. De jeugdleden tot zestien jaar hebben het recht tot het uitbrengen van één -stem. De jeugdleden van zestien tot achttien jaar hebben twee stemmen in de algemene ledenvergadering. ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
  3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.
  4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen
  5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
  6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  7. lndien bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op een na de meeste stemmen op zich te hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. lndien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
  8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
   1. blanco zijn;
   2. zijn ondertekend;
   3. onleesbaar zijn;
   4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
   5. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
   6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
   7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van een persoon die is bedoeld.
  9. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
  10. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
   b. lndien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  11. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
   b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
   c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
  12. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
   1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
   2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 1e;
   3. wegens strijd met een reglement.

                  b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 11 onder b wordt gedoeld.

  1. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd
  2. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 12 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
   Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Leiding en notulering algemene ledenvergadering

Artikel 19

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris – of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 20

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van -­ een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle !eden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. lndien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. ledere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.
 5. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
 2. lndien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende te houden algemene ledenvergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering – zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
  b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen instelling welke zich ten dienste stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse Volk te bevorderen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement

Artikel 22

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die regelend recht bevat, noch met de statuten.

Communicatie

Artikel 23

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, waaronder ook berichtgeving langs elektronische weg valt.

Slotbepaling

Artikel 24

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de comparanten:

 1. Tot bestuursleden van de vereniging zijn benoemd:
 2. …………………………..
 3. …………………………..
 4. …………………………..
 5. …………………………..
 6. ……………………………
 7. ……………………………
 8. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op ………………………………….

Aanhechting stukken.

Aan deze akte zullen worden gehecht:

–      notulen van de ledenvergadering SC Helmondia de dato elf november tweeduizendnegentien;

–      notulen van de ledenvergadering RKSV Mulo de dato vijfentwintig september tweeduizendnegentien.

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, te zijn gewezen op de gevolgen die voor hen uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful